Produkte

2 +
Model 1004 DG4
Farben

Pressalit Projecta Solid Pro 1004

1 +
Model 1006 DG4
Farben

Pressalit Projecta D Solid Pro 1006

2 +
Model 1008 DG4
Farben

Pressalit Projecta D Solid Pro 1008

1 +
Model 768 D69
Farben

Pressalit Pro 768

1 +
Model 990 DH4
Farben

Pressalit Objecta Pro 990

2 +
Model 998 DF7
Farben

Pressalit Objecta D Pro 998

2 +
Model 998 DH4
Farben

Pressalit Objecta D Pro 998

1 +
Model 989 DH4
Farben

Pressalit Objecta Pro ohne Deckel 989

1 +
Model 997 DF7
Farben

Pressalit Objecta D Pro ohne Deckel 997

1 +
Model 997 DH4
Farben

Pressalit Objecta D Pro ohne Deckel 997

1 +
Model 410 BL5
Farben

Pressalit Raja 410

3 +
Model 544 D05
Farben

Pressalit ConCordia 544

1 +
Model 544 BL6
Farben

Pressalit ConCordia 544

1 +
Model 758 BL6
Farben

Pressalit Scandinavia PLUS 758

13 +
Model 758 D05
Farben

Pressalit Scandinavia PLUS 758

2 +
Model 934 BL6
Farben

Pressalit Sway D 934

2 +
Model 994 DF4
Farben

Pressalit Sway D2 994

5 +
Model 104 B33
Farben

Pressalit Magnum 104

1 +
Model 776 DA8
Farben

Pressalit 300+ 776

1 +
Model 776 DA9
Farben

Pressalit 300+ 776

1 +
Model 780 D98
Farben

Pressalit Plan 780

1 +
Model 79 D43
Farben

Pressalit Aqua 79

1 +
Model 824 DB6
Farben

Pressalit Plan 824

1 +
Model 936 DE4
Farben

Pressalit I-Can 936

5 +
Model 124 UN3
Farben

Pressalit 2000 124

1 +
Model 124 BV7
Farben

Pressalit 2000 124

1 +
Model 124 UN4
Farben

Pressalit 2000 124

1 +
Model 124 B13
Farben

Pressalit 2000 124

1 +
Model 172 BQ6
Farben

Pressalit Objecta D / Projecta D 172

1 +
Model 172 D28
Farben

Pressalit Objecta D / Projecta D 172

1 +
Model 172 BR7
Farben

Pressalit Objecta D / Projecta D 172

1 +
Model 190 UN3
Farben

Pressalit 3000 190

4 +
Model 212 BB5
Farben

Pressalit Pinocchio 212

1 +
Model 304 BG4
Farben

Pressalit 1000 304

2 +
Model 314 UN9
Farben

Pressalit Zaga 314

1 +
Model 316 UN3
Farben

Pressalit T 2 316

1 +
Model 492 D09
Farben

Pressalit Delight 492

1 +
Model 492 D78
Farben

Pressalit Delight 492

1 +
Model 492 D02
Farben

Pressalit Delight 492

1 +
Model 492 D69
Farben

Pressalit Delight 492

3 +
Model 522 B47
Farben

Pressalit Selandia 522

1 +
Model 532 UN3
Farben

Pressalit Privilege 532

3 +
Model 556 D15
Farben

Pressalit Calmo 556

1 +
Model 556 D02
Farben

Pressalit Calmo 556

2 +
Model 556 BZ5
Farben

Pressalit Calmo 556

3 +
Model 556 D72
Farben

Pressalit Calmo 556

1 +
Model 592 D02
Farben

Pressalit Delight 592

1 +
Model 73 UN3
Farben

Pressalit Dania, vorne offen 73

1 +
Model 742 D15
Farben

Pressalit T Soft 742

1 +
Model 742 BZ5
Farben

Pressalit T Soft 742

1 +
Model 744 D02
Farben

Pressalit T Soft D 744

1 +
Model 744 D15
Farben

Pressalit T Soft D 744

1 +
Model 75 D43
Farben

Pressalit Scandinavia 75

5 +
Model 75 UN3
Farben

Pressalit Scandinavia 75

1 +
Model 896 DC9
Farben

Pressalit Projecta Pro 896

1 +
Model 896 DB4
Farben

Pressalit Projecta Pro 896

2 +
Model 982 B47
Farben

Pressalit Dania 982

1 +
Model 49 BV5
Farben

Pressalit 2000 ohne Deckel 49

1 +
Model 49 UN3
Farben

Pressalit 2000 ohne Deckel 49

1 +
Model 74 UN3
Farben

Pressalit Scandinavia ohne Deckel 74

1 +
Model 879 DC7
Farben

Pressalit Projecta D ohne Deckel 879